Skip to main content

InLong Team

The InLong team is composed of members and contributors. Members can directly access the source code of the InLong project and actively improve the code base.

Contributors improve the project by submitting patches and suggestions to members. The number of contributors to the project is unlimited. Thank you very much for all

contributions to InLong, Whether it's trivial cleanup, major new features or other material rewards. For more details, please see here.

Members

Members include members and committee members of the project management committee. This list is arranged in alphabetical order.

Apache IDGitHub User NamePublic Name
aloyszhangaloyszhangAloys Zhang
dockerzhangdockerzhangCharles Zhang
leezngleezngDaniel Li
gxchengguangxuChengGuangxu Cheng
technoboytechnoboy-Guo Jiwei
gosonzhanggosonzhangGuocheng Zhang
charlelicharlelyHaiji Li
healchowhealchowHeal Chow
jbonofrejbonofreJean-Baptiste Onofré
jshaojerryshaoJerry Shao
junjiechenjunjiedadaJunjie Chen
junping_du Junping Du
jmcleanjustinmclean, jmcleanJustin Mclean
lamberliulamberliuLamber Liu
lzwangbluwangLizhen
osgoolilizhibooOsgoo Li
pengchenchinpengPeng Chen
yuanboyuanboliuYuanbo Liu
jiyuanhaoshinkYuanhao Ji
zakwuwf123537200Zak Wu
kaynewukaynewuZhongBo Wu
alfredluTszKitLo40Zijie Lu
tisontisonkunZili Chen
ziruiEMsnapZirui Peng

Committer

Apache IDGitHub User NamePublic Name
ke4qqq David Nalley
zeus Jie Jiang
luchunliangluchunliangLu Chunliang
sijiesijieSijie Guo
xiangliwaterlxXiang Li
yihengwyihengYiheng Wang
ehomeliu Yuhong Liu
zjshenzjshen14Zhijie Shen

Contributors

Code contributors

    Document contributors